วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อกิจกรรม ถอดความพอเพียง ด้วยรหัส  3:3:7 ” ประกอบด้วยคำสั่งต่อไปนี้
...............................................................................
คำสั่งที่ 1  พร้อม  3-2-1
ปรมมือ  3:3:7  ชูมือขึ้น 1 ครั้ง  พร้อมเปล่งเสียงออกมาดังๆว่า   พร้อม
คำสั่งที่ 2  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ    3-2-1
 ปรมมือ  3:3:7  ชูมือขึ้น 4 ครั้ง  พร้อมเปล่งเสียงออกมาดังๆ
                ครั้งที่ 1    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  
                ครั้งที่ 2    3 ห่วง 
                ครั้งที่ 3    2 เงื่อนไข    
                ครั้งที่  4  4 มิติ       
คำสั่งที่ 3  3 ห่วง ประกอบด้วย พอประมาณ  มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี     3-2-1
ปรมมือ  3:3:7  ชูมือขึ้น 4 ครั้ง  พร้อมเปล่งเสียงออกมาดังๆ
                ครั้งที่ 1    3 ห่วง ประกอบด้วย  
                ครั้งที่ 2   พอประมาณ 
                ครั้งที่ 3   มีเหตุผล    
                ครั้งที่ 4   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี       
คำสั่งที่ 4  2 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม     3-2-1
ปรมมือ  3:3:7  ชูมือขึ้น 3 ครั้ง  พร้อมเปล่งเสียงออกมาดังๆ
                ครั้งที่ 1    2 เงื่อนไข ประกอบด้วย  
                ครั้งที่ 2   เงื่อนไขความรู้ 
                ครั้งที่ 3   เงื่อนไขคุณธรรม    
คำสั่งที่ 5  4 มิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม  มิติวัฒนธรรม        3-2-1
 ปรมมือ  3:3:7  ชูมือขึ้น 5 ครั้ง  พร้อมเปล่งเสียงออกมาดังๆ
                  ครั้งที่ 1    4 มิติ ประกอบด้วย   
                  ครั้งที่ 2   มิติเศรษฐกิจ 
                  ครั้งที่ 3   มิติสังคม     
                  ครั้งที่ 4   มิติสิ่งแวดล้อม        
                  ครั้งที่ 5   มิติวัฒนธรรม    
    คำสั่งที่ 6  ขอบคุณ   3-2-1
 ปรมมือ  3:3:7  พนมมือขึ้น  พร้อมเปล่งเสียงออกมาดังๆว่า   ขอบคุณครับ/ค่ะ                           
หมายเหตุ  ขอให้ทุกโรงเรียน ใน สพป.สระแก้วเขต2  นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มั่นใจว่าสำเร็จแน่นอน
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น